Centrum Usługpsychologicznych

Pracownia Psychologiczna serdecznie zaprasza na badania psychologiczne z zakresu PSYCHOLOGII TRANSPORTU, MEDYCYNY PRACY
oraz z ustawy o broni i amunicji.


Nasza oferta skierowana jest do kierowców zawodowych (kat.C,CE,D,DE), kierowców pojazdów uprzywilejowanych, samochodów służbowych, taksówek, kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy, instruktorów nauki i techniki jazdy, kierowców sportowych, osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni oraz innych osób. Zapraszamy zarówno klientów indywidualnych jak i firmy.


W naszej Pracowni wykonujemy przede wszystkim badania psychotechniczne kierowców (tzw. psychotechnika, psychotesty) oraz innych grup zawodowych.

Organizujemy również badania lekarskie – współpracujemy z lekarzem medycyny pracy, który przeprowadza badania lekarskie kierowców zawodowych i innych osób.

Dysponujemy przestronnymi, dobrze wyposażonymi pomieszczeniami, w których wykonujemy badania psychotechniczne, nowoczesną i profesjonalną aparaturą spełniającą wszystkie aktualne standardy oraz wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, zapewniającą sprawne przeprowadzenie badania w przyjaznej atmosferze.

Posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia aby prowadzić badania psychologiczne i wydawać orzeczenia. Pracownia psychologiczna jest wpisana pod nr nr140/2011 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego

Badanie psychologiczne umożliwia określenie poziomu sprawności w zakresie następujących funkcji organizmu ludzkiego:

  • szybkości i dokładności spostrzegania
  • koncentracji i podzielności uwagi
  • wyobraźni przestrzennej
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • widzenia głębi
  • rozumowania logicznego
  • inteligencji praktycznej
  • odporności na stres w sytuacjach decyzyjnych.

Zakres badań

oraz dodatkowe usługi

Badania psychologiczne kierowców

  • wykonujących przewóz drogowy (kierowcy zawodowi - kat. C, CE, D, DE)
  • prowadzących pojazd służbowy lub taksówkę
  • pojazdów uprzywilejowanych
  • kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
  • kierowców sportowych
  • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
  • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
  • motorniczych tramwajów

Badania psychologiczne osób skierowanych przez policję

  • z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości
  • z powodu przekroczenia liczby 24 punktów karnych
  • będących sprawcami wypadku drogowego

Badania psychologiczne operatorów

  • wózków widłowych (spalinowych i elektrycznych)
  • sprzętu budowlanego (suwnic, maszyn w ruchu, koparek, dźwigów itd.)
  • badanie do pracy na wysokości
Psychologiczne badania z zakresu ustawy o broni i amunicji:
  • osoby starające się lub posiadające pozwolenie na posiadanie broni (Dz. U. 99.53.549)
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. 01.67.679)
  • osoby rozprowadzające oraz przechowujące w ramach działałności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (Dz. U. 02.117.1007)
  • inspektorów transportu drogowego (Dz.U. 01.125.1371)
  • kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora (Dz. U. 01.98.1070)
  • kuratorów sadowych (Dz.U. 01.98.1071)
  • detektywów (Dz. U. 04.121.1265)
  • strażników gminnych/miejskich (Dz.U. 2010 r. nr 150 poz.1012)
Jak należy przygotować się do badania?

Na badanie psychologiczne należy przyjść zdrowym i wypoczętym, co najmniej na 24 godziny przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani zażywać innych substancji odurzających lub obniżających sprawność. Niewskazane jest wykonywanie prac spawalniczych w dniach poprzedzających badanie.

Na badanie koniecznie należy wziąć ze sobą:

  • dowód osobisty, w razie jego braku inny dokument tożsamości,
  • prawo jazdy (dotyczy kierowców),
  • okulary, jeżeli są albo powinny być używane podczas prowadzenia pojazdu, obsługiwania urządzeń lub do czytania,
  • skierowanie, jeżeli zostało wydane.
UWAGA: dostarczenie właściwego skierowania jest szczególnie ważne w przypadku osób, które przekroczyły liczbę 24 punktów karnych, zatrzymanych za jazdę po alkoholu oraz sprawców wypadków – bez skierowania osoby te nie mogą przystąpić do badania.
Dodatkowe usługi:
  • porady psychologiczne
  • mediacje rodzinne / małżeńskie
  • szkolenia
  • rekrutacje pracownicze HR
  • opinie powypadkowe
  • diagnoza PTSD
  • terepie psychologiczne oraz treningi behawioralne dla osób po udarze mózgu
  • wsparcie psychoonkologiczne

Pracownicy

mgr Aleksandra Wieczorek

Absolwentka WSFiZ w Warszawie – Wydział Psychologii (specjalizacja psychologia pracy), Uniwersytet Jagieloński w Krakowie - studia podyplomowe z Psychologii Transportu, – Warszawski Uniwersytet Medyczny – studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Jagieloński w Krakowie - studia podyplomowe Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – uprawnienia mediatora sądowego oraz umownego. GWSH w Katowicach - wydział medyczny / studia podypolomowe Holistyczna Koncepcja Zdrowia. Obecnie: Uniwersytet SWPS w Katowicach Szkoła Psychoterapi Poznawczo-Behawioralnej, 4-letnie studia podyplomowe.

Uprawnienia do wykonywania badań psychologicznych kierowców z zakresu Psychologii Transportu Nr S-213. W 2011 roku wpisana przez Sąd Okręgowy w Gliwicach na listę mediatorów Sądowych oraz na listę biegłych sądowych z zakresu Psychologii Transportu. Licencja do wykonywania badańpsychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń - numer 390 wydana przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce. Wpis do rejstru psychologów upoważnownych prowadzonych przez Komendanta Wojewódzkiej Policji w Katowicach numer 3/2017.

Od 2014 zatrudniona na stanowisku psycholog w WSS nr 3 w Rybniku (rehabilitacja neurologiczna).arow